No title

 

 

 

 

ЦЕЛ:

За АОКСИТ

 

 

АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ
по КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(АОКСИТ)

ЗАЕДНО
МОЖЕМ
ПОВЕЧЕ


ЦЕЛ:

Общността е създадена на доброволен принцип с цел обединяване усилията на специалистите по компютърни системи и информационни технологии (КСИТ) от университетите и БАН за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователска дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво, с което да съдейства активно за адаптирането на образователната система към нуждите на информационното общество в България и за възстановяване имиджа и мястото на страната като разработчик, производител и износител на КСИТ чрез подготовката на висококвалифицирани кадри в тази област.

 

ЗАДАЧИ:

 1. Изграждане и развиване на инфраструктурата на общността и на каналите за обмен на информация между членовете й.
 2. Обмен на добри практики в учебната работа и научната дейност.
 3. Поддържане и развиване на връзките със съответните дирекции и отдели на Министерството на образованието и науката и Министерството на транспорта, информационните технологии или съобщенията.
 4. Поддържане и развиване на връзките с Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), с Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ), с асоциацията “Развитие на информационното общество” и с други браншови организации.
 5. Установяване и развиване на връзките с аналогични общности в страните от Европейския съюз (ЕС).
 6. Поддържане и развиване на връзки с ACM и IEEE.
 7. Хармонизиране на учебните планове и програми за подготовка на компютърни специалисти с тези на ЕС.
 8. Въвеждане на европейската кредитна система и на системата за контрол на качеството.
 9. Написване и издаване на учебни пособия по възлови дисциплини от смесени колективи.
 10. Обмен на информация за издаването на нови учебници и книги по КСИТ.
 11. Оказване на съдействие при осигуряване на хабилитирани лектори по определени дисциплини.
 12. Развиване и внедряване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии с цел адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.
 13. Участие със съвместни заявки в конкурси на български и европейски програми и съвместно изпълнение на одобрените проекти.
 14. Обмен на информация за предстоящи КСИТ събития.
 15. Организиране на семинари, сесии и конференции по компютърни системи и информационни технологии с международно участие.
 16. Оказване на съдействие при формиране на научни журита, експертни групи за акредитиране на ПН и др.
 17. Честване на професионалния празник и на юбилеи на катедри и колеги.
 18. Поддържане и актуализиране на сайта и FB-страницата на АОКСИТ.
 19. Информиране на съответните министерства, браншови организации и обществеността за резултатите от работата на АОКСИТ.

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ:

В академичната общност членуват на доброволен принцип катедри по компютърни системи и информационни технологии на всички български университети и колежи, а също и институти на БАН и др. организации, които се занимават и с преподавателска дейност в областта на КСИТ. Условие за членството е приемането на статута на общността. Допуска се и индивидуално членство.

Колективни членове на АОКСИТ са:

УНИВЕРСИТЕТ КАТЕДРА
1 Технически университет - Варна Компютърни науки и технологии
2 Бургаски свободен университет Център по информатика и технически науки
3 Технически университет - София Информатика
4 Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий” Компютърни системи и технологии
5 Технически университет - София / Филиал Пловдив Компютърни системи и технологии
6 Технически университет - Варна Софтуерни и интернет технологии
7 Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ - Варна Информационни технологии
8 Национален военен университет "Васил Левски" - Шумен Компютърни системи и технологии
9 Университет по хранителни технологии - Пловдив Компютърни системи и технологии
10 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Компютърна информатика
11 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Компютърни системи и технологии
12 Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Информатика
13 Висше транспортно училище - София Математика и информатика
14 Тракийски университет - Стара Загора Информационни технологии
15 Пловдивски университет Компютърна информатика
16 Химикотехнологичен и металургичен университет - София Информатика
17 Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград Комуникационна и компютърна техника и технологии
18 Европейски политехнически университет - Перник Приложна информатика и комуникационни технологии
19 Технически университет - Габрово Компютърни системи и технологии
20 Технически университет - София Компютърни системи
21 Русенски университет „Ангел Кънчев” Компютърни системи и технологии
22 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас Компютърни системи и технологии
23 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас Компютърни и информационни технологии
24 Тракийски университет Ф-т ТТ- Ямбол „Електротехника, електроника и автоматика“
25 Университет за национално и световно стопанство - София Информационни технологии и комуникации
26 Русенски университет „Ангел Кънчев” Информатика и информационни технологии
27 Медицински университет - София УЕИОЦ
28 Медицински университет - Плевен С-р Информационни технологии и биостатистика
29 Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов Бизнес информатика
30 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Електроника, комуникации и информационни технологии
31 Икономически университет - Варна Информатика
32 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Компютърни науки
33 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Софтуерни технологии
34 Нов български университет - София Информатика
35 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Информатика
36 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Комуникационни и информационни системи
37 Национален военен университет "Васил Левски" - Шумен Въоръжение и технологии за проектиране
38 Технически университет - София Информационни технологии в индустрията
39 Българска академия на науките Институт по информационни и комуникационни технологии
40 Лесотехнически университет - София Компютърни системи и информатика
41 Медицински университет - Пловдив Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение
42 Българска академия на науките Институт по математика и информатика
43 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Комуникационна и компютърна техника
44 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Автоматизация на инженерния труд
45 Национален военен университет "В. Левски" - Шумен Комуникационни мрежи и системи
46 Колеж по енергетика и електроника - Ботевград Електроника, компютърни системи и технологии
47 Технически университет - София Програмиране и компютърни технологии
48 Варненски свободен университет Информатика и икономика
49 Тракийски университет - Стара Загора Информатика и математика
50 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Информационни системи и технологии
51 Университет по хранителни технологии - Пловдив Информатика и статистика
52 Пловдивски университет Компютърни системи
53 Пловдивски университет Компютърни технологии
54 Пловдивски университет Софтуерни технологии
55 Висше училище по телекомуникации и пощи - София Информационни технологии
56 Съюз на математиците в България Съюз на математиците в България
57 Българска академия на науките Лаборатория по телематика
58 Българска академия на науките Национална лаборатория по компютърна вирусология
59 Тракийски университет - Стара Загора Езиково обучение и информационни технологии
60 Технически университет - София Център за информационни ресурси

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ:

Академичната общност се ръководи от Съвет, в който по право влизат ръководителите на катедрите и директорите на институтите, които могат да се представляват и от техните заместници. Съветът избира Координатор, Ръководител и двама негови заместници – от Северна и от Южна България, чийто мандат е четири години. Изборът става с обикновено мнозинство в присъствието на минимум 2/3 от членовете на Съвета или упълномощени от тях заместници. Съветът избира и ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на общността.

 

ДРУГИ:

АОКСИТ е колективен член на:

 • Съюза по автоматика и информатика и на
 • Дигиталната национална коалиция
 • с всички произтичащи от това права и задължения.

   

  НАЧАЛО