No title

 

 

 

 

ЦЕЛ:

ПАРТНЬОРИ В СТРАНАТА

 

 

 

РАМКОВ  ДОГОВОР

 

за сътрудничество
между


БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ
(БАИТ)
и

АКАДЕМИЧНАТА  ОБЩНОСТ
ПО  КОМПЮТЪРНИ  СИСТЕМИ  И  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ
(АОКСИТ)

 

 

ПРЕАМБЮЛ

       Българската асоциация по информационни технологии и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии сключват настоящия договор ръководени от убеждението, че БЪЛГАРИЯ може и трябва да възстанови имиджа и позициите си на разработчик, производител и износител на компютърни системи и информационни технологии (КСИТ) и че това е възможно да стане само с обединените и координирани усилия на съответните  обществени, държавни и частни организации и фирми.  

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ   НА  СТРАНИТЕ:

 

1.  АОКСИТ приема да предоставя на БАИТ предварително учебните планове и програми за подготовка на специалисти, бакалаври, магистри и доктори по КСИТ за мнение и препоръки.

2.  АОКСИТ приема да съдейства на БАИТ при подготовката и подбора на кадри.

3.  АОКСИТ приема да включва представители на БАИТ в състава на държавните комисии за провеждане на дипломни защити.

4.  АОКСИТ приема да предоставя възможност на БАИТ за изнасяне на беседи и организиране на изложби в съответните университети и институти.

5.  АОКСИТ приема да работи по възложени от БАИТ проекти.

6.  АОКСИТ приема да съдейства на БАИТ за популяризирането и реализацията на инициативата „Компютър в къщи”.

7.  БАИТ приема да съдейства на АОКСИТ при организирането и провеждането на практиката на студентите по КСИТ

8.  БАИТ приема да съдейства на АОКСИТ при поддържането и модернизирането на МТБ на катедрите и институтите по КСИТ.

9.  БАИТ приема да подкрепя инициираната от АОКСИТ национална програма за създаване на виртуално образователно пространство.

10. БАИТ приема да предоставя възможност на АОКСИТ за участие в БАИТ ЕКСПО при преференциални условия.

11. АОКСИТ и БАИТ приемат да се информират периодично за своите намерения и планове, както и за резултатите от реализацията им.

12. АОКСИТ и БАИТ приемат да си оказват съдействие при повишаване квалификацията на своите членове.

13. АОКСИТ и БАИТ приемат да сътрудничат помежду си и да съдействат на МОН при реализацията на националната стратегия за използване на ИКТ в училищата.

14. АОКСИТ и БАИТ приемат да съдействат при организирането и провеждането на международната олимпиада по информатика за средношколци под егидата на ЮНЕСКО.

15. АОКСИТ и БАИТ приемат да обменят издаваната от двете страни научна и техническа литература.

16. АОКСИТ и БАИТ приемат да обединят усилията си за задържане на специалистите по КСИТ в България чрез създаване на по-добри условия за професионална реализация и развитие.

17. АОКСИТ и БАИТ приемат да си оказват съдействие при лицензирането на използваните от тях програмни продукти.

18. АОКСИТ и БАИТ приемат да се канят взаимно на организирани от някоя от страните презентации и семинари.

19. АОКСИТ и БАИТ приемат да организират и провеждат съвместни научно-технически семинари и конференции по компютърни системи и информационни технологии, а също и да участват в такива форуми със съвместни публикации.

20. АОКСИТ и БАИТ приемат да участват със съвместни проекти в националните и европейски образователни и научно-изследователски програми.

 

ДРУГИ  КЛАУЗИ:

 

1.  Настоящият договор влиза в действие от деня на подписването му и подлежи на актуализиране на всеки две години

2.  Промените в настоящия договор, ако такива се налагат, ще бъдат обект на допълнителни споразумения между страните.

3.  Всяка от страните има право да се оттегли от договора като уведоми писмено за това другата страна не по-малко от един месец предварително.

4.  При едностранно прекратяване на настоящия договор, съответната страна се задължава да доведе до успешен завършек всички започнати дейности, които са предмет на този или други договори за съвместна дейност.

5.  За изпълнение на предвидените в рамковия договор дейности двете страни ще се договарят конкретно и ще сключват договор, конкретизиращ правата и задълженията на всяка от страните, както и финансовите условия.

6.  Настоящият договор се състави в два екземпляра - по един за всяка от страните.

 

                Председател на БАИТ:                                              Съпредседатели на АОКСИТ:

 

                      /З. Златков/                                                                     /Ст. Смрикарова/

 

                Изпълнителен директор:

 

                      /Д. Дамянов/                                                                     /Б. Жечев/

 

                    24.02.2006 г., София        

 

НАЧАЛО